STOP BUŠENJU JADRANA!

Akcija mladih Agenciji za ugljikovodike vezano za javnu raspravu o strateškoj studiji utjecaja na okoliš budućih istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Jadranu predala je službene primjedbe i prijedloge…

Akcija mladih Agenciji za ugljikovodike vezano za javnu raspravu o strateškoj studiji utjecaja na okoliš budućih istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Jadranu predala je službene primjedbe i prijedloge…

Strateška studija kao dokument koji predstavlja bitnu etapu u proceduri u vezi određenja prema poslu kojem bi trebala prethoditi – je ne samo zakašnjela, već je potpuno promašena i što je najporaznije protuustavna i protuzakonita, budući da se ne uklapa u postojeći zakonski okvir Republike Hrvatske, odnosno negira ih i u pogledu utvrđivanja materijalnihčinjenica i u pogledu procedure pa predlažemo hitno povlačenje Studije i njoj prethodnih dokumenata prvenstveno okvirnog plana, kao i na osnovi njih izdanih akata (Odluka o dozvoli istraživanja), te posljedično zaustavljanje svih procesa ugovaranja poslova na temelju navedenih akata dok se ne uspostave uvjeti poštivanja pravnog poretka Republike Hrvatske.

1. Strateška studija i prethodni dokumenti Okvirni plan i drugi povezani akti u svojoj premisi negiraju ustavne odredbe Ustava Republike Hrvatske koje u čl. 52 …more, podmorje i otoke… (otoke naglasili autori) uspostavljaju od „posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“ i kao takvima jamče poseban povlašteni stvarnopravni tretman sukladno ustavnim odredbama, što Studija, Okvirni plan i drugi povezani akti ne poštuju budući da u samoj definiciji prostora navode udaljenost istražnih i eksploatacijskih prostora 10 km od obale i 6 km od otoka – što je frapantno kršenje ustavnih odredbi smanjujući zaštitu i važnost otoka definirani u krovnom zakonu Republike Hrvatske; Ustavu Republike Hrvatske. Stoga, zbog potpuno protuustavne premise Studije i dr.akata predlažemo njihovo povlačenje i zaustavljanje svih procesa i postupaka vezanih za iste.

2. Strateška studija i prethodni dokumenti Okvirni plan i drugi povezani akti polaze od pogrešno utvrđenih materijalnih okolnosti predmeta, upravo na područjima na kojima su se protupravno već izdale dozvole za istraživanje pa predlažemo zaustavljanje i povlačenje svih akata uključujući i navedene dozvole. Naime predmet ove Studije, Okvirnog plana i izdanih dozvola u najvećem dijelu je pomorsko dobro, odnosno podmorje teritorijalnog mora Republike Hrvatske te je potpuno neprihvatljivo da Studija, Okvirni plan i dozvole negiraju nadležnost važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kao lex specialis-a za sva pitanja natječajnog postupka, provođenja procedura natječaja i izdavanja dozvola za gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra. Stoga, zbog potpuno protupravne premise Studije i dr.akata predlažemo njihovo povlačenje i zaustavljanje svih procesa i postupaka vezanih za iste.

3. Strateška studija i prethodni dokumenti Okvirni plan i drugi povezani akti u proceduralnom smislu potpuno krše procedure donošenja ovakvih dokumenata budući da preuranjeno i preduhitrujući procedure donošenja općih strategija prejudiciraju zaključke koji će se njima odrediti u pogledu strateških određenja planova razvitka Republike Hrvatske osobito u pogledu integriranog upravljanja morskim područjima i načinima zaštite i gospodarskog iskorištavanja istog. Stoga, zbog proceduralne preuranjenosti Studije i prethodnih dokumenta Okvirnog plana i drugih povezanih akta, predlažemo njihovo povlačenje do trenutka donošenja općih strategija razvitka Republike Hrvatske, osobito one koja se odnosi na morske prostore, odnosno morski okoliš kada bi se potpuno promjenjeni i usklađeni s važećim strategijama i zakonima svi navedeni akti i sama Strategija mogli dati u novu javnu raspravu. Napominjemo da je ovaj zahtjev sukladan i procedurama zakonodavstva Europske unije, pa nas i ta činjenica obvezuje da prekinemo s ovakvim donošenjem parcijalnih dokumenata do trenutka dok se ne donesu sveobuhvatni za navedeni predmet parcijalnog dokumenata; u ovom slučaju onaj koji bi se odnosio na morske prostore , odnosno morski okoliš. Stoga u slučaju potvrđivanja ovako na proceduralano neprihvatljiv način donesenih akata najavljujemo obraćanje žalbom nadležnim instancama Europske komisije.

4. Strateška studija i prethodni dokumenti Okvirni plan i drugi povezani akti u pogledu poštivanja zajedničkog zakonodavnog okvira Europske unije, u potpunosti prihvaćen u svim do sada donesenim strateškim dokumentima i zakonima Republike Hrvatske, u postupcima donošenja i određenja Strategije, okvirnog plana i drugih povezanih akata potpuno negiraju osnovni princip donošenja ovakvih dokumenata koji podrazumijeva postupke na principima uključivosti lokalne zajednice i lokalne samouprave kao i sve zainteresirane javnosti. Naime javna rasprava o Studiji provodi se nakon već izdanih dozvola što predstavlja grubo i nedopustivo kršenje prava lokalnog stanovništva, zajednica, lokalne samouprave i sve ostale javnosti da se uključi i odredi u pogledu njihova donošenja tako da predlažemo hitno povlačenje Studije i dr.akata.

5. Strateška studija i prethodni dokumenti Okvirni plan i drugi povezani akti pozivaju se na Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kao na jedini (!? – interpunkcije navode autori) materijalno- stvarnopravno nadležan zakon u sveobuhvatnom postupku provođenja postupka izdavanja dozvola i ugovaranja poslova istraživanja i eksploatacijeugljikovodika na Jadranu što predstavlja do sada nezabilježenu isključivost protuzakonitu i pogubnu osobito na području morskog okoliša koji zbog svoje iznimne važnosti predstavlja neprocjenjiv resurs Republike Hrvatske i kao takav zahtjeva složen integriran postupak zajamčen kako Ustavom Republike Hrvatske i drugim važećim zaklonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, tako i našom tradicijom i kulturom što se sve ovom sramotnom Strategijom Okvirnim planom i Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika negira. Negiranje ustavnog, zakonskog okvira i nepoštivanje tradicije stanovništva, osobito onog na obali i otocima, je uvredljivo i nedopustivo te zahtjeva hitnu reakciju svih institucija Republike Hrvatske; osobito Sabora Republike Hrvatske ali i reakciju cjelokupne javnosti koja se kako je vidljivo i pored bitnih manjkavosti i nedovoljne dostupnosti podataka, te u prethodnim postupcima nedovoljne medijske popraćenosti postupaka javne rasprave, ipak značajno uključila izražavajući svoje negodovanje i neslaganje s ovakvim postupcima i mogućim devastirajućim posljedicama ovako pripremljene Strategije i drugih akata vezanih s istom. Stoga predlažemo da se prestane s ovakvim do sada nezabilježenim postupanjem jedne od institucija s javnim ovlastima Republike Hrvatske (Agencije za ugljikovodike), koja je uz pristanak jednog od Ministarstava (Ministarstva gospodarstva), te uz sramotnu afirmaciju pojedinih ministarstava (Ministarstva zaštite prirode i okoliša, ali i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture), te čak uz neslaganje, odnosno mimo zaključaka nekih ministarstava (osobito Ministarstva prostornog uređenja na čemu posebno zahvaljujemo, te Ministarstva poljoprivrede preko Uprave za ribarstvo, pa i Ministarstva turizma – koji u sklopu svojih nadležnosti nisu dali privolu ovakvim radnjama), dakle osnovano zaključujemo da je Agencija za ugljikovodike i neka nadležna ministarstva značajno „iskočila“ iz zakonodavnog, sigurnosnog, proceduralnog i društvenog okvira Republike Hrvatske tako da ih se ili negira ili ne poštuje, pa čak i krši i/ili ugrožava, čime jebespredmetno uopće nastavljati s ovim procesima o čemu će Akcija mladih obavijestiti sve nadležne institucije kojima se štite ovi značajni interesi Republike Hrvatske.

6. Nakon gore iznesenih značajnih razloga potrebe povlačenja Strategije i Okvirnog plana i drugih s njima povezanih akata naglašavamo da uočavamo predugi niz njenih značajnih i brojnih manjkavosti, primjerice; nedovljni i netransparentni podaci u pogledu utjecaja na dijelove okoliša; osobito na plankton, komercijalne stokove riba,glavonožaca i mekušaca, zatim ulazak i prisutnost teških metala i ostalih zagađenja u hranidbeni lanac…, zatim manjkav nadzor provedbe poslova istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, nepostojanje jasnih podataka o sredstvima i procedurama osiguranja za onečišćenja kako kumulativnih tako i akcidentnih, nereguliranog sustava odgovornosti za moguće štete osobito u istražnom ali i u eventualno eksplantacijskom razdoblju, nepostojanje ozbiljneanalize utjecaja na ostale gospodarske grane i nadoknade eventualnih šteta, te cijeli niz proceduralnih manjkavosti – poslije esencijalnih zamjerki navedenih pod točkama od 1 do 5 -možda nije potrebno navoditi – ali svejedno ih napominjemo jer prisnažuju našu tvrdnju da dokumenti na ovoj javnoj raspravi nažalost nisu vrijedni a da bi bili uopće predmetom ozbiljne javne rasprave već predstavljaju alibi za do sada nezabilježen ( a bilo ih je mnogo; od pretvorbe i privatizacije, do monetizacije autocesta) napad na vitalne interese Republike Hrvatske u njenoj borbi da se cijelo društvo oslobodi sumnji prilagodbe zakona pojedinim suspektnim poslovima i pojedincima i njihovim interesima, a zbog čega sada trpimo kao društvo ogromne posljedice i na što više nikada, pa ni sad u pogledu ovako provedenih procedura u procesima istraživanja i eksploatacije Jadrana, ne možemo i ne smijemo kao odgovorni pojedinci i kao cijelo društvo, pristati! 

 

 

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više