Načela Akcija mladih

10.07.2011

Mi, okupljeni u Akciji mladih, vjerujemo da društvo mora osigurati mogućnosti da svi ravnopravno koriste prilike koje im se pružaju, ostvare svoj puni potencijal, žive u zdravoj okolini i budu zaštićeni od nasilja i eksploatacije.

Da bi osigurali takvo društvo svoj politički rad temeljimo na ostvarenju šest temeljnih načela:

 

 1. Jednakost
 2. Demokracija
 3. Ekologija
 4. Održivost
 5. Nenasilje
 6. Različitost

 

JEDNAKOST


Tvrdimo da je ključ za socijalnu pravdu jednolika distribucija društvenih i prirodnih resursa, na lokalnoj i globalnoj razini, kako bi se bezuvjetno zadovoljile osnovne ljudske potrebe i osiguralo da svi građani imaju punu mogućnost za osobni i društveni razvoj.

Svjesni smo da nema socijalne pravde bez pravde prema okolišu i da nema pravde prema okolišu bez socijalne pravde.

To zahtjeva:

 • iskorjenjivanje siromaštva, kao etički, društveni, ekonomski i ekološki imperativ
 • iskorjenjivanje nepismenosti
 • Nova vizija građanstva izgrađena na jednakim pravima za sve pojedince bez obzira na spol, rasu, dob, vjeru, klasnu, etničku ili nacionalnu pripadnost, seksualnu orijentaciju, invaliditet, bogatstvo ili zdravlje
 • pravedna organizacija svijeta i stabilne svjetske privrede kojom će se zatvoriti širenje jaza između bogatih i siromašnih, unutar i između zemalja, uravnoteženje sredstava od juga prema sjeveru i smanjenje tereta duga siromašnih zemalja koji sprječava njihov razvoj.

 

DEMOKRACIJA


Zalažemo se za demokraciju u kojoj svi građani imaju pravo na izražavanje svojeg mišljenja i mogu sudjelovati u pitanjima koje izravno utječu na njihov život, a tiču se okoliša, gospodarstva, socijale ili politike. Moć i odgovornost treba biti koncentrirana u lokalnim i regionalnim zajednicama, a prenesena na više razine odlučivanja samo kod najvažnijih odluka.

To zahtjeva:

 • osnaživanje pojedinca kroz pristup svim relevantnim informacijama potrebnim za bilo koju odluku i pristup obrazovanju kako bi se svima omogućilo sudjelovanje
 • razbijanje nejednakosti bogatstva i moći koje onemogućuju participiranje
 • izgradnju stabilnih institucija koje omogućuju da se odluke donose izravno na odgovarajućoj razini od strane onih na koje se te odluke odnose, temeljeno na sustavima koji potiču građanske aktivnosti, volonterstvo i odgovornost prema svojoj zajednici
 • snažnu potporu za davanje glasa mladima kroz edukaciju, poticanje i pomaganje za sudjelovanje u svakom aspektu političkog života, uključujući njihovo sudjelovanje u svim tijelima odlučivanja
 • da su svi izabrani predstavnici obvezni voditi se načelima transparentnosti, iskrenosti i odgovornosti u upravljanju
 • da su svi izborni sustavi transparentni i demokratski i da to osigurava zakon
 • da u svim izbornim sustavima, svaka odrasla osoba ima jednako pravo glasa
 • da se svi izborni sustavi  zasnivaju na proporcionalnoj zastupljenosti i da su svi izbori javno financirani sa strogim ograničenjima i punom transparentnosti korporativnih i privatnih donacija. Da svi građani imaju pravo biti članovi političke stranke po svom izboru u višestranačkom sustavu

 

EKOLOGIJA


Priznajemo da su ljudska bića dio prirodnog svijeta i poštujemo posebne vrijednosti svih oblika života.

Priznajemo da ljudsko društvo ovisi o ekološkim resursima planeta i mora osigurati integritet ekosustava i očuvanje biološke raznolikosti

To zahtjeva:

 • da ćemo naučiti živjeti u okviru granica ekoloških  resursa planeta
 • da štitimo životinjski i biljni svijet
 • gdje postoji sumnja u efekt postupaka, da krenemo putem opreza, kako bi se osigurali opstanak obilja resursa planeta za sadašnje i buduće generacije.

 

ODRŽIVOST


Prepoznajemo ograničen opseg za širenje ljudskog društva unutar biosfere, te potrebu za održavanje biološke raznolikosti kroz održivo korištenje obnovljivih izvora energije i odgovorno korištenje neobnovljivih resursa.

Vjerujemo da bi se postigla održivost, te kako bi se osigurale  potrebe sadašnjih i budućih generacija unutar resursa zemlje, kontinuirani rast u svjetskoj potrošnji, stanovništva i materijalnih nejednakosti moraju se zaustaviti i obrnuti.

Svjesni smo da je održivost nemoguća sve dok siromaštvo ne nestane.

To zahtjeva:

 • osiguranje da bogati ograniče svoju potrošnju kako bi siromašnima osigurali pošteni udio zemaljskih resursa
 • redefiniranje pojma bogatstva, da se usredotoči na kvalitetu života, a ne kapacitet potrošnje
 • stvaranje svjetske ekonomije koja ima za cilj zadovoljavanje potreba svih, a ne pohlepe nekolicine i koja će omogućiti onima koji danas žive da zadovolje svoje potrebe, bez ugrožavanja sposobnosti budućih naraštaja
 • uklanjanje uzroka prevelikog rasta svjetskog stanovništva, osiguravajući gospodarsku sigurnost i omogućavanju pristupa osnovnom obrazovanju i zdravlju za sve, te davanja i muškarcima  i ženama veću kontrolu nad njihovom plodnošću
 • redefiniranje uloga i odgovornosti transnacionalnih korporacija kako bi se promicala načela održivog razvoja
 • provedbe efikasnih poreznih mehanizama, kao i reguliranje spekulativnih financijskih tokova
 • osiguranje da tržišne cijene dobara i usluga u potpunosti uključuju ekološke troškove njihove proizvodnje i potrošnje
 • postizanja veće efikasnosti resursa i energije te razvoj i korištenje ekološki održivih tehnologija
 • osiguranje lokalne neovisnosti na višem nivou kako bi se stvorile zadovoljne i truda vrijedne zajednice
 • prepoznavanje ključne uloge kulture mladih i poticanje etike u održivosti te kulture.


NENASILJE


Naše opredjeljenje je nenasilje i težnja za kulturom mira i suradnje među državama, unutar društva i među pojedincima, kao temelj globalne sigurnosti.

Vjerujemo da se sigurnost ne bi trebala oslanjati uglavnom na vojne snage, nego na suradnju i normalni gospodarski i društveni razvoj, sigurnost okoliša, te poštivanje ljudskih prava.

To zahtjeva:

 • sveobuhvatan koncept globalne sigurnosti, koji daje prioritet na socijalne, gospodarske, ekološke, psihološke i kulturne aspekte, umjesto koncepta koji se temelji na prvenstveno vojnoj snazi
 • globalni sigurnosni sustav sposoban za sprečavanje, upravljanje i rješavanje sukoba
 • uklanjanje uzroka rata razumijevanjem i poštivanjem drugih kultura, iskorjenjivanjem rasizma, promicanje slobode i demokracije, te uništavanjem globalnog siromaštva
 • težiti općem i potpunom razoružavanju, uključujući međunarodne sporazume kako bi se osigurala potpuna i definitivna zabrana nuklearnog, biološkog i kemijskog oružja, protu-pješačkih mina i oružja baziranog na osiromašenom uranu
 • jačanje Ujedinjenih naroda (UN) kao svjetske organizacija za upravljanje sukobima i mirovnim misijama
 • provoditi strog kodeks ponašanja za izvoz oružja u zemlje u kojima su ljudska prava povrijeđena

 

RAZLIČITOST


Mi poštujemo i vrednujemo jednako Zemljine biološke i ekološke raznolikosti, zajedno s kulturnim, jezičnim, etničkim, seksualnim, vjerskim i duhovnim različitostima u kontekstu individualne odgovornosti prema svim bićima.

Branimo prava svih osoba, bez diskriminacije, za okoliš koji podržava njihovo dostojanstvo, tjelesno zdravlje i duhovno blagostanje.

Mi promoviramo izgradnju poštenog, pozitivnog i odgovornog odnosa preko linija podjele u duhu multi-kulturalnog društva.

To zahtjeva:

 • priznavanje da je Zemlja, kroz resurse koje pruža, je primarni izvor kulturne i duhovne različitosti
 • priznavanje prava autohtonih naroda za osnovnim sredstvima njihovog opstanka, ekonomskih i kulturnih, uključujući i prava na zemlju i na samoodređenje. Priznavanje njihovog doprinos zajedničkoj baštini nacionalne i globalne kulture
 • priznavanje prava nacionalnih manjina da razviju svoju kulturu, vjeru i jezik bez diskriminacije, te puna pravno, socijalno i kulturno sudjelovanje u demokratskom procesu
 • priznavanje i poštovanje za seksualne manjine
 • spolnu ravnopravnost u svim sferama društvenog, gospodarskog, političkog i kulturnog života
 • značajna uključenost kulture mladih kao vrijedan doprinos našoj viziji, prepoznavanje različitih potreba i načina izražavanja mladih ljudi